Współpraca dla detektywów

Oferta współpracy dla detektywów

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Spy Shop w zakresie świadczenia usług agencji detektywistycznej zapraszamy do współpracy detektywów z całej Polski. Poniżej przedstawiamy wymogi, które należy spełnić, aby móc zostać detektywem.

Wymagania:
 • licencja prywatnego detektywa;
 • potwierdzone doświadczenie zawodowe;
 • ukończone 21 lat i wykształcenie minimum średnie;
 • niekaralność, nienaganna opinia, zdolność do pełnych czynności prawnych;
 • lojalność biznesowa;
 • samodzielność, uczciwość i odpowiedzialność w działaniu.
Oferujemy:
 • współpracę z największą w Polsce firmie działającej w branży detektywistycznej;
 • atrakcyjny system wynagrodzenia;
 • płatność zawsze w wyznaczonym terminie;
 • możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez firmę Spy Shop;
 • wsparcie sprzętowe;
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

Nie masz jak rozmawiać?
Napisz wiadomość! Pełna anonimowość.

Jak zostać detektywem?

Tytułu zawodowego detektywa może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję uprawniającą do świadczenia usług detektywistycznych wydawana przez Komendę Wojewódzką Policji.

Nadrzędnym dokumentem normującym zasady pracy detektywa jest ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Ustawa określa prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, jeżeli:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ukończyła 21 lat;
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Poza stawianymi wymogami prawnymi niezwykle istotne jest stałe poszerzanie swojej wiedzy. Detektyw powinien charakteryzować się umiejętnością analitycznego myślenia, spostrzegawczością oraz cierpliwością. Tylko pełne zaangażowanie oraz traktowanie wykonywanych zdań z pasją może doprowadzić do sukcesu w tym zawodzie.

phone+48 696 720 730 24/7

Gwarancja pełnej anonimowości